VŠEOBECNÉ PODMÍNKY REALIZACE KONTRAKTU

Tyto Všeobecné podmínky realizace kontraktu upravují právní vztahy, vzniklé mezi stranami na základě objednání výroby a uzavření kontraktu – smlouvy dle následujících podmínek mezi výrobcem a zákazníkem. Výrobcem je společnost Divine Furniture & Design s.r.o. sídlem Horky nad Jizerou 116, PSČ 294 73, IC 053 16 529,   DIC CZ05316529, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v od. C vložka 261794 a zákazník je osoba, provádějící objednávku. Právní vztahy mezi výrobcem a zákazníkem jsou dále upraveny právním řádem České republiky, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, dále jen občanský zákoník.

 

 1. Divine Furniture & Design s.r.o. je výrobcem a prodejcem na zakázku vyrobených výrobků. 

 2. Sortiment 
  - zakázková výroba 
  - služby designéra

 3. Prodej je realizován prostřednictvím nabídky na stánkách e-shop výrobce, ve výjimečných případech na základě osobního kontaktu.  

 4. Objednávku provádí zákazník prostřednictvím e-shop výrobce, e-mail korespondencí ze stránek výrobce, osobně u výrobce, telefonicky, případně individuálním způsobem po dohodě s výrobcem. Součástí objednávky je i požadavek zákazníka na dopravu, vynesení výrobku do patra, resp. do místa zákazníkem určeného atp.. Zákazník dále tímto způsobem stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami realizace kontraktu a že s nimi souhlasí.

 5. Potvrzení objednávky vystavuje výrobce zákazníkovi ve lhůtě pěti pracovních dnů poté, kdy mu byla objednávka doručena. Součástí potvrzení výrobce je i lhůta výroby, termín dodání hotového výrobku, jeho cena a cena dopravy, cena vynesení do místa určení, patra atp.. Součástí potvrzení objednávky je zálohová faktura s vyčíslením zálohy 70% z ceny výrobku. 

 6. Potvrzení objednávky včetně zálohové faktury se doručuje zákazníkovi prostřednictvím e-mail korespondence z adresy výrobce na adresu, ze které byla odeslána objednávka.

 7. Zákazník do deseti pracovních dnů poté, kdy mu bylo doručeno potvrzení výrobce k jeho objednávce včetně zálohové faktury, převede na účet výrobce, či složí do rukou výrobce, zálohu ve výši 70% ceny výrobku. Složení zálohy později znamená akceptaci navržených podmínek kontraktu s tím, že výrobce je oprávněn přiměřeně prodloužit termín zhotovení výrobku. O nové lhůtě výroby a termínu dodání výrobku informuje zákazníka výrobce e-mail sdělením.  

 8. Výrobce zašle zákazníkovi potvrzení o připsání zálohy na účet výrobce včetně konkrétního data připsání zálohy na účet výrobce.  

 9. Není-li záloha složena do třiceti dnů od doručení potvrzení výrobce dle čl. 6. těchto Všeobecných podmínek realizace kontraktu, kontrakt (smlouva) nevzniká a je třeba učinit novou objednávku, není-li mezi stranami sjednáno jinak. 

 10. Zaplacením zálohy, tedy připsáním příslušné částky na účet výrobce, resp. jejím vložením do rukou výrobce je uzavřený kontrakt (smlouva) mezi výrobcem a zákazníkem. 

 11. Zákazník má právo ve lhůtě sedmi kalendářních dnů, počítáno dnem, následujícím po připsání zálohy na účet výrobce od kontraktu odstoupit s tím, že v takovémto případě zákazníkovi nevzniká povinnost platit odstupné.  

 12. Zaplacením zálohy je dále vyjádřený souhlas zákazníka s těmito Všeobecnými podmínkami realizace kontraktu i případně speciálně sjednanými podmínkami kontraktu.

 13. Od okamžiku připsání zálohy na účet výrobce, resp. vložení zálohy do rukou výrobce běží lhůta výroby. 

 14. Po zhotovení výrobku vyzve výrobce zákazníka prostřednictvím e-mail korespondence z adresy výrobce na adresu, ze které byla odeslána objednávka k doplacení ceny výrobku. Zákazník je povinen doplatit cenu výrobku do 100% ceny výrobku včetně ceny dopravy a vč. DPH do deseti pracovních dnů poté, kdy byl výrobcem informován o skončení výroby výrobku a vyzván k doplacení ceny výrobku. Není vyloučeno doplacení ceny výrobku v hotovosti v místě výroby.

 15. Po doplacení celkové ceny výrobku je výrobce povinen, není-li mezi výrobcem a zákazníkem sjednáno jinak, vyrobený výrobek vyskladnit a doručit zákazníkovi do místa jím určeného ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne doplacení kupní ceny do 100% ceny výrobku vč. DPH. 

 16. V případě, kdy zákazník nedoplatí cenu výrobku po výzvě výrobce dle čl. 14 těchto Všeobecných podmínek realizace kontraktu ani po případné, výrobcem poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě splnění doplacení ceny do 100% ceny výrobku, mohou strany od kontraktu odstoupit s tím, že na straně zákazníka vzniká vždy povinnost zaplatit výrobci odstupné ve výši 70% ceny výrobku. Odstupné je splatné momentem, kdy je doručena druhé straně kontraktu listina o odstoupení od kontraktu. Odstupné zahrnuje vynaložené náklady výrobce na výrobu a paušalizovanou náhradu škody, která výrobci v souvislosti s odstoupením od kontraktu vznikla.  

 17. Pokud není sjednáno jinak, jdou náklady na dopravu a vynesení výrobku do místa určení zákazníkem k tíži zákazníka. Zajišťuje-li, resp. zprostředkovává-li výrobce dle přání zákazníka přepravu a není-li mezi výrobcem a zákazníkem sjednáno jinak, účtuje se za ujetý km z místa výroby do místa zákazníkem určeného dle GPS cenu 23,-Kč v případě, kdy je ujetá vzdálenost do 10km, 20,-Kč v případě, kdy je ujetá vzdálenost do 50 km a 13,-Kč v případě, kdy je ujetá vzdálenost nad 100km (ujetá vzdálenost znamená vzdálenost v km tam a zpět). Pokud bude objednatel požadovat vynesení výrobku do patra či o více, jak 7 schodů od chodníku, účtuje se za každé patro 100,-Kč. V případě možnosti použití výtahu se účtuje 10,-Kč za každé patro. Úhrada ceny dopravy dle výše uvedeného je specifickou platbou, která je účtována zvlášť a zákazník je povinen tuto uhradit před dodáním výrobku způsobem, dohodnutým s výrobcem. Nedojde-li k úhradě, platí, že povinnost výrobce z kontraktu je splněna vyskladněním výrobku z výroby v místě výroby.

 18. Nepřevezme-li zákazník zhotovený výrobek, výrobce výrobek uskladní a účtuje za uskladnění výrobku skladné ve výši 100,-Kč za každý, jen započatý den uskladnění. Zákazník je povinen při převzetí výrobku, který byl uskladněn u výrobce zaplatit dlužnou cenu uskladnění výrobku proti potvrzení výrobce o její výši v podobě daňového dokladu

 19. V případě, kdy zákazník odmítne zaplatit skladné dle čl. 18. těchto Všeobecných podmínek realizace kontraktu, není výrobce povinen mu výrobek vydat. 

 20. Zákazník potvrdí výrobci podpisem předávacího dokladu převzetí bezvadného výrobku. Při převzetí výrobku dále výrobce předává zákazníkovi daňový doklad, konečnou fakturu s cenou výrobku včetně DPH. 

 21. Převzetím výrobku zákazníkem, složením výrobku v místě zákazníkem určeném, příp. vyskladněním výrobku postupem dle čl. 15. Všeobecných podmínek realizace kontraktu počíná běh záruční doby. Na zboží je uplatněna záruka dva roky. Na konstrukce či vady materiálu je uplatněna záruka výrobce konstrukcí či dodavatelů materiálu.

 22. Odpovědnost výrobce za vady nevzniká v případě, kdy byl výrobek použit v rozporu s návodem na používání výrobku, byl-li tento zákazníkovi dodán s výrobkem, dále v případě, kdy výrobek zákazník použil nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem nebo v rozporu s účelem, ke kterému je výrobek určen. Odpovědnost výrobce za vady nevzniká také v případě, kdy byl výrobek svévolně upraven, změněn či spojen s jinými předměty. Výrobce neodpovídá dále za vady, původem v nesprávné či nevhodném umístění či užívání výrobku. Výrobce dále neodpovídá za vady, vzniklé nadměrným opotřebením výrobku, vzniklé neodborným či nedbalým zacházením s výrobkem. Výrobce dále neodpovídá za vady, vzniklé neodbornou či neodpovídající údržbou výrobku, zejména při použití chemických a abrazivních prostředků. Výrobce zejména neodpovídá za vady výrobku, způsobené působením vody (typicky od přelité květiny, orosené sklenice atp.). 

 23. Spolu s výrobkem obdrží zákazník při převzetí výrobku návod na užívání a ošetřování výrobku.

 24. Pokud uplatní zákazník záruční vadu, je výrobce povinen vadu posoudit a do deseti pracovních dnů vydat stanovisko, jedná-li se o vadu záruční, či nikoliv. O postupu při záruční vadě se poté výrobce dohodne se zákazníkem v termínu do deseti pracovních dnů. Náklady na dopravu v případě záruční vady nese výrobce, náklady na dopravu v případě vady, která není záruční vadou, nese zákazník. V případě, kdy výrobce prokáže, že za vadu neodpovídá, je zákazník povinen uhradit výrobci vedle nákladů na dopravu také přirážku 10% z ceny výrobku jako paušální náhradu spojenou s posouzením vady, která je splatná v momentě rozhodnutí výrobce o charakteru vady. 

 25. Výrobek lze vrátit jen v případě záruční vady, která zcela znemožňuje užívání výrobku. 

 26. Za zničení předaného výrobku výrobce neodpovídá.

 27. Vlastnictví výrobku přechází z výrobce na zákazníka momentem zaplacení 100% ceny výrobku včetně nákladů na dopravu a případného dlužného skladného a předáním výrobku do rukou zákazníka a převzetím výrobku zákazníkem včetně podpisu dokladu o předání a převzetí. Není-li doklad o předání a převzetí potvrzen oběma stranami kontaktu, či není zaplaceno 100% ceny výrobku včetně nákladů na dopravu a případného dlužného skladného, nevzniká zákazníkovi právo vlastnictví k výrobku. 

 28. V případě, kdy zákazník výrobek nepřevezme ani v přiměřené náhradní lhůtě, poskytnuté mu výrobcem a uplyne-li od doby vyskladnění výrobku z výroby více, jak 90 kalendářních dní, přičemž nenastane změna vlastnictví výrobku z výrobce na zákazníka dle čl. 27 těchto Všeobecných podmínek realizace kontraktu (ani po případné, výrobcem poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě), výrobce je od smlouvy oprávněn odstoupit s tím, že zákazník je povinen zaplatit výrobci odstupné ve výši 100% ceny výrobku. Odstupné zahrnuje vynaložené náklady výrobce na výrobu, skladné a paušalizovanou náhradu škody, která výrobci v souvislosti s odstoupením od kontraktu vznikla.  

 29. Výrobce je plátcem DPH. Na vyplacenou zálohu se vystavuje doklad bez DPH. Doklad o ceně vyrobeného výrobku, tzv. konečná faktura obsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu včetně vyúčtování DPH.     

 30. Nevypořádané platby se strany zavazují spolu vypořádat ve lhůtě přiměřené, není-li určeno jinak do 30 pracovních dnů poté, kdy k vypořádání vznikla povinnost. Povinné platby lze jednostranně započíst proti platbám již uskutečněným, zejména u platby zálohy či ceny výrobku a odstupného.    

 31. Listiny (s výjimkou dokladů dle čl. 20 a čl. 23 Všeobecných podmínek realizace kontraktu) se doručují prostřednictvím e-mail korespondence mezi adresou výrobce a adresou, ze které byla učiněna objednávka (má se zato, že jde o adresu zákazníka), nedohodnou-li se strany jinak. Výrobce i zákazník souhlasí s použitím „komunikačních prostředků na dálku“ tak, jak je uvedeno výše.  

 32. Vzhledem k tomu, že výrobky jsou vyráběny na základě individuálních požadavků zákazníka, nelze od kontraktu – smlouvy odstoupit ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku, protože zákazník není v kontraktu – smlouvě spotřebitelem. V souladu s ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze od kontraktu – smlouvy odstoupit bez udání zákonného důvodu.   

 33. Místně příslušným soudem pro případné spory mezi výrobcem a zákazníkem je Okresní soud v Mladé Boleslavi. Výrobce má právo dožadovat se svých nároků v sídle či místě bydliště zákazníka. 

 34. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Zákazník uzavřením kontraktu souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Výrobce. Osobní údaje zákazníka výrobce nepředá žádné další osobě. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým výrobce předá potřebné údaje pro splnění účelu doručení výrobku. 

 35. Tyto Všeobecné podmínky realizace kontraktu vstoupily v platnost dne 1. 9. 2016